Floristische Werkgroep KNNV Eindhoven. november
2005
Excursieverslagen Oisterwijkse vennen 2005. John Bruinsma. Versie:
11-12-2006
Inleiding
Vennen
Op verzoek van Leo de Bruijn, onderzoekscoördinator van Natuurmonumenten, zijn enige leden van de Floristische Werkgroep van de KNNV - Eindhoven enige dagen op excursie geweest naar enkele Oisterwijkse vennen:
Belversven
Staalbergven
Voorste Goorven, eerste deel
Voorste Goorven, grootste deel
Middelste Goorven
Achterste Goorven
Witven
Van Esscheven

We hebben in juli en augustus 2005 het voorkomen van hogere planten en (veen-)mossen onderzocht. De gebruikte methode sluit aan bij de manier waarop de Characeae Werkgroep Eindhoven vennen heeft beschreven in 1991 en '92 (Bruinsma, 1994). Op zijn beurt was deze methode afgeleid van het doctoraalonderzoek van Karin Hofman en Mirjam Janssen in 1984 en '85 (Hofman en Janssen, 1986). Waar dit zinnig was, zijn het open water en de zone tussen hoog- en laagwater apart beschreven.
In het onderzoek zijn de volgende schalen gebruikt:
Voor het beschrijven van alle soorten in de oeverzone en het open water:
r = enkele planten; verder het percentage bedekking: <1, 1 t/m 100%.
Voor het lokaliseren van bijzondere soorten is gebruik gemaakt van Amersfoort-coördinaten, vastgesteld met GPS, en voor de schaal is de FLORON-Rode lijst schaal gebruikt:

Er konden enkele waarnemingen worden toegevoegd tijdens de excursie van de Plantensociologische Kring Nederland op 2 september 2005.

De excursiegangers zijn geen mossenspecialisten. De namen van enige mossen zijn gecontroleerd en zonodig verbeterd door Marleen Smulders, Best. Het materiaal van Sphagnum subnitens (Voorste Goorven) en van Warnstorffia exannulata (=Drepanocladus exannulatus) (Staalbergven) bevindt zich in haar herbarium. De benoemde soorten en vooral de schatting van de bedekking blijven voor rekening van de auteur.

Het materiaal van Utricularia intermedia (Belversven) bevindt zich in het herbarium van de Floristische Werkgroep Eindhoven. Daar ligt ook een plant van Drosera rotundifolia. In het veld werd vermoed dat deze plant de kruising tussen Drosera intermedia en rotundifolia zou zijn, maar Wout Holverda (Nationaal Herbarium) concludeerde anders.

Overige plaatsen
Daarnaast heeft Leo de Bruijn gevraagd naar een soortenlijst van het Winkelsven-zuid: het gedeelte ten zuiden van de dijk. Er is een totale soortenlijst gemaakt, met daarop aangegeven welke soorten (ook) in en bij de poel voorkomen. En er is een Bijzondere soortenlijst gemaakt, waaronder kranswieren.

In een natte laagte in het Banisveld wordt een kranswier vermeld.

Tenslotte in dit verslag een aanvulling op het vorig jaar verschenen verslag over de excursie naar het Winkelsven.

Literatuur
NAAM VEN       Belversven
Van het Belversven zijn 6 soortenlijsten gemaakt: 2 vanuit de boot (open water en de oever voor zover te overzien vanuit de boot) en 4 lopend langs de oever: de west-, de noord-, de oost en de zuidoever. Ook zijn er bijzondere soortenlijsten gemaakt.

DEELopen water en een strook van de oever
DATUM+OPN.NR2005072101
OW-COORD,145,25
NZ-COORD,398,2
GEBRUIKvisvijver
WAARNEMERSToon van der Schans, Wim van der Ven, John Bruinsma
WEERgoed
OPEN WATER & OEVER APARTja
DRIJFTILLENzie opmerkingen


OPEN WATER 
LENGTEm470
BREEDTEm200
DIEP cm250
KL.WA.bruin-groen
HELDERHEIDtroebel
BOD.ZICHTnee
VLIES(bed)%0
pH6,5
EGV110
SAP MINcm5
SAP GEMcm10?
SAP MAXcm?, veel
MONSTERWIJZElangs de oever gevaren
DOOD HOUTgeen
BED TOTAAL%<1
BED HELOF%<1
BED DRIJF%<1
BED SUBMERS%0
 
OEVERZONE 
DEF voor zover te overzien vanuit de boot
BREED MINm0
BREED GEMm0,5
BREED MAXm2
HOOGcm0
SAP MINcm0
SAP GEMcm0
SAP MAXcm0
SCHADUWover-schaduwd; alleen de eigen schaduw.
DOOD HOUTweinig
BED TOTAAL%100
BED MOS%0
wv VEMO%0
BED KRUID%50
BED STRUIK%60
BED BOOM%0Het water wordt over een stuwtje afgevoerd naar de Rosep. Het is volgens Wim Cornelissen, bijna gepensioneerd boswachter van NM, begin dit jaar hoger opgezet dan ooit in de historie. Inmiddels is het plm 20 cm gezakt.

Er zijn 20-30 drijftillen, <1% bedekking van het water. De meeste liggen (vast?) tegen de oever. Op de drijftillen is genoteerd: Cicuta virosa, Alnus glutinosa, Phragmites australis, Carex pseudocyperus, Lythrum salicaria, Scutellaria galericulata, Salix cinerea, Lysimachia vulgaris, Bidens frondosa, Calamagrostis canescens, Betula pubescens, Carex curta, Rumex hydrolapathum, Carex elata en Galium palustre.

De westrand is een groot wilgenbos. Daarvoor staat plaatselijk Phragmites australis en/of Typha angustifolia en/of Schoenoplectus lacustris. De noordrand is een lagere vegetatie met vooral Myrica gale. In de noordoosthoek zijn wat verder uit de rand veenmosslenken met Eriophorum angustifolium te zien. De oostrand heeft een verlandingzone die vanaf het water begint met een Typha angustifolia-zone die overgaat in Phragmites australis met weinig Salix cinera en Alnus glutinosa. Daarachter ligt een brede verlandingzone. De zuidrand is in het oosten vooral een rietkraag met daarachter open water en verlandingzones, in het midden en westen een wilgenbos zoals in de westrand.

Volgens Wim Cornelissen was het ven plm. 50 jaar geleden helder en groeide er Krabbenscheer. Het is vertroebeld door het uitzetten van karpers.DEELDe westoever vanaf de steiger tot in het noorden de overgang van Salix-bos naar Myrica+Betula-struweel
DATUM+OPN.NR2005072102
COORDvan 145,25/398,04 tot 145,13/398,48
WAARNEMERSToon van der Schans, Wim van der Ven, John Bruinsma
WEERgoed
OPEN WATER & OEVER APARTnee
DRIJFT.OF VERL.APARTnee
 
OEVERZONE 
DEFHet moerasbos van de droge rand tot het open water. Alleen voor zover te overzien vanaf de oever (plm 10 m).
BREED MINm10
BREED GEMm25
BREED MAXm100
HOOGcm0
SAP MINcmveel
SAP GEMcmveel
SAP MAXcmveel
SCHADUWmatig, alleen de eigen schaduw
DOOD HOUTbijna geen
BED TOTAAL%100
BED MOS%10
wv VEMO%10
BED KRUID%20
BED STRUIK%95
BED BOOM%0

De westoever is vooral een Salix-bos met veenmosondergroei.DEELDe noordoever: het Myrica+Betula-struweel deel tot de lagere en meer open vegetatie in het oosten.
DATUM+OPN.NR2005072103
COORDvan 145,13/398,48 tot 145,33/398,41
WAARNEMERSToon van der Schans, Wim van der Ven, John Bruinsma
WEERgoed
OPEN WATER & OEVER APARTnee
DRIJFT.OF VERL.APARTnee
 
OEVERZONE 
DEFVan de droge rand tot het open water. Alleen voor zover te overzien vanaf de oever. (plm 10 m).
BREED MINm10
BREED GEMm50
BREED MAXm80
HOOGcm0
SAP MINcmveel
SAP GEMcmveel
SAP MAXcmveel
SCHADUWmatig, alleen de eigen schaduw.
DOOD HOUTnauwelijks
BED TOTAAL%98
BED MOS%50
wv VEMO%50
BED KRUID%15
BED STRUIK%75

Langs het water staat een vaak brede rietzoom. Daarachter een Myrica-Salix-Betula-struiklaag en plaatselijk stukken zonder struiklaag. De berken, die soms wat hoger zijn, zijn tot de struiklaag gerekend.


DEELDe oostoever, meest met vrij open vegetatie met natte slenken, tot in het zuiden grote plassen achter rietkragen.
DATUM+OPN.NR2005072104
COORDvan 145,33/398,41 tot 145,46/07
WAARNEMERSToon van der Schans, Wim van der Ven, John Bruinsma
WEERgoed
OPEN WATER & OEVER APARTnee
DRIJFT.OF VERL.APARTnee
 
OEVERZONE 
DEFVan de droge rand tot het open water. Veel door de oeverzone gelopen tot waar het zand op plm 50 cm zit.
BREED MINm10
BREED GEMm30
BREED MAXm70
HOOGcm0
SAP MINcm20
SAP GEMcm60?
SAP MAXcmveel
SCHADUWgeen
DOOD HOUTgeen
BED TOTAAL%100
BED MOS%60
wv VEMO%59
BED KRUID%10
BED STRUIK%50
 

Verzameld Utricularia intermedia
Opmerkingen Er loopt een klein paadje het ven in. Daar staat de Utricularia intermedia.

Er zijn slenken met Utricularia minor, Drosera intermedia, Rhynchospora alba en Sphagnum/Polytrichum-velden.

In het zuidoosten is een groter open water (100 x 100 m) met op het oog alleen Nymphaea alba. Dit is buiten de opname gehouden.

Her en der zijn ijzerkwelplekken (bacterievlies).DEELDe zuidoever vanaf de stuw tot het open water in de zuidoostrand
DATUM+OPN.NR2005090701
COORDvan 145,130/398,021 tot 145,47/398,06. Het grootste deel, dat ook nog het best te overzien is, ligt in km-blok 145/397.
WAARNEMERSJohn Bruinsma
WEERgoed
OPEN WATER & OEVER APARTnee
DRIJFT.OF VERL.APARTnee
 
OEVERZONE 
DEFVan de droge rand tot het open water. Alleen voor zover te overzien vanaf de oever (plm 10 m).Het water onder het Salix-bos tot de oeverzone gerekend.
BREED MINm30
BREED GEMm50
BREED MAXm60
HOOGcm0
SAP MINcmveel
SAP GEMcmveel
SAP MAXcmveel
SCHADUWover-schaduwd, alleen de eigen schaduw.
DOOD HOUTweinig
BED TOTAAL%100
BED MOS%40
wv VEMO%40
BED KRUID%10
BED STRUIK%95
NR Opname 200507201 200507201 200507202 200507203 200507204 2005090701
WETNAAMopen wateroever vanuit
boot
westoevernoordoeveroostoeverzuidoever
Agrostis canina  <1e<1e <1e
Alisma plantago-aquatica r    
Alnus glutinosa 7d  r 
Betula pubescens <1d<1e10b<1b20b
Bidens frondosa rrrr 
Calamagrostis canescens <1e<1er <1d
Callitriche spec.      <1d
Calystegia sepium r    
Cardamine pratensis rrr  
Carex acuta <1e    
Carex curta r<1e <1e<1d
Carex elata <1e<1c   
Carex nigra  r   
Carex pseudocyperus <1er r 
Carex rostrata   <1e<1c<1c
Carex x elytroides  <1e   
Cicuta virosa <1err  
Drosera intermedia    <1c 
Drosera rotundifolia   r  
Dryopteris carth + dil r    
Dryopteris carthusiana  <1e   
Dryopteris dilatata  r  r
Dryopteris filix-mas  r   
Eleocharis multicaulis    <1e 
Erica tetralix   r  
Eriophorum angustifolium   <1d3c 
Galium palustre <1e<1e r<1e
Glyceria maxima <1e<1e   
Hydrocharis morsus-ranae  <1e rr
Hydrocotyle vulgaris <1e <1er 
Iris pseudacorus <1er  <1d
Juncus acutiflorus <1e <1e<1d 
Juncus bulbosus   r<1d 
Juncus effusus <1e<1e  <1b
Lemna minor r1cr 1d
Lycopus europaeus <1e<1e rr
Lysimachia vulgaris <1d<1e rr
Lythrum salicaria <1d<1e   
Mentha aquatica <1e<1e<1cr 
Molinia caerulea   <1c3c1c
Mos spec.  <1e   
Myosotis scorpioides rr   
Myrica gale 1e1c70a50a1b
Nuphar lutea<1d     
Nymphaea alba<1e   <1e 
Osmunda regalis  <1e  r
Persicaria hydropiper   1c  
Peucedanum palustre <1e rr 
Phragmites australis<1e40d1e10d5d 
Pinus sylvestris rrrrr
Polytrichum commune   2c1br
Potentilla palustris   r  
Quercus robur   r r
Ranunculus lingua     <1e
Rhynchospora alba    <1d 
Riccia fluitans  <1e   
Rorippa amphibia  r   
Rubus fruticosus     r
Rumex hydrolapathum r    
Salix cinerea 30d95a5c1c95a
Salix x multinervis     1e
Schoenoplectus lacustris<1e     
Scutellaria galericulata <1er   
Solanum dulcamara r<1e  r
Sparganium erectum <1e<1e   
Sphagnum denticulatum    2d 
Sphagnum fimbriatum  <1e30c10b40c
Sphagnum palustre   1d5d<1d
Sphagnum fallax   1d50b 
Sphagnum squarrosum  10c10d <1d
Thelypteris palustris <1d    
Typha angustifolia<1e<1e    
Urtica dioica  r   
Utricularia intermedia    r 
Utricularia minor    <1c 


Bijzondere soorten in het Belversven Hetgeen vanaf het water is te overzien, kmhok: 145/398
nrsoortnaamx-coöry-coörtelwijzeaantal
0427Thelypteris palustris129200oppB
0427Thelypteris palustris160379oppB
0427Thelypteris palustris170380oppB
0427Thelypteris palustris1945oppB
0427Thelypteris palustris3238oppB
0427Thelypteris palustris3133oppA
0427Thelypteris palustris3419oppB
0346Potentilla palustris266465exxC
0346Potentilla palustris3027exxB
0346Potentilla palustris3322exxB
De Thelypteris staat meest in smalle (30 cm) strookjes langs de oever.

Voor zover te overzien vanaf de oever, kmhok: 145/398
nrsoortnaamx-coöry-coörtelwijzeaantal
0908Osmunda regalis1110exxC
0908Osmunda regalis144010exxA
0908Osmunda regalis135088exxB
0418Drosera rotundifolia240531exxA
1323Utricularia intermedia424176oppA
0417Drosera intermedia3028exxE
0417Drosera intermedia3227exxE
0417Drosera intermedia3721exxG
0417Drosera intermedia4217exxF
1068Rhynchospora alba3028exxE
1068Rhynchospora alba3722exxE
1324Utricularia minor3327oppB
1324Utricularia minor3722oppE
1324Utricularia minor4217oppF
0346Potentilla palustris264468exxB
1051Ranunculus lingua265463exxB
0849Myrica gale13oppG
0849Myrica gale34oppG
0849Myrica gale352oppG


Voor zover te overzien vanaf de oever, kmhok: 145/397 = de zuidrand.
nrsoortnaamx-coöry-coörtelwijzeaantal
0908Osmunda regalis134992exxA
1051Ranunculus lingua228940oppCNAAM VENStaalbergven
DATUM+OPN.NR2005072801
OW-COORD,143,7
NZ-COORD,398,45
DEELGEBIEDOisterwijkse bossen
WAARNEMERSToon van der Schans, Wim van der Ven, John Bruinsma
WEERgoed
OPEN WATER & OEVER APARTnee
DRIJFT.OF VERL.APARTnee
 
OPEN WATER 
KL.WA.kleurloos
HELDERHEIDhelder
BOD.ZICHTja
VLIES(bed)<1%
pH6,2
EGV70
SAP MINcm0
SAP GEMcm1
SAP MAXcm10
MONSTERWIJZE lopend gezien en geharkt tot plm 80 cm diep = een strook van 5-10 m breed
DOOD HOUTweinig
BED TOTAAL%80
BED HELOF%<1
BED DRIJF%<1
BED SUBMERS%80


WETNAAMOpen water 
Agrostis canina<1 
Bidens frondosar 
Carex rostrata<1 
Warnstorffia exannulata30=Drepanocladus exannulatus; 'overal, vooral in diepere delen'
Eleocharis palustris<1 
Glyceria fluitansr 
Hydrocotyle vulgaris3 
Hypericum elodes<1143,42/398,18: B
Iris pseudacorusr 
Juncus bulbosus10 
Juncus effusus3 
Littorella uniflora20overal: G
Lotus pedunculatusr 
Luronium natans25overal: G
Lycopus europaeusr 
Lysimachia vulgarisr 
Myrica galerjonge planten in de zuidoever
Phragmites australisr 
Ranunculus sceleratusr 
Sphagnum cuspidatum30 
Sphagnum denticulatum1 

Er is recent zoveel water ingelaten, dat het geen zin heeft om een oeverzone te onderscheiden. We hebben de oost- en zuidoever bekeken en het eiland dat de afscheiding met het zwembad vormt.

Isoetes lacustris hebben we niet aangetroffen, medewerkers van Natuurmonumenten wel (schr.med. Leo de Bruijn). Herman van Dam en Gertie Arts hebben het in het aanspoelsel gevonden, Deze soort staat meest in de diepere delen.

De peilschaal geeft 57 cm aan.

Er zijn 30 Canadese ganzen, een Dodaarsouder met 2 jongen, een Kuifeend met jongen en 6 Wilde eenden.
Verzameld Warnstorffia exannulata (=Drepanocladus exannulatus) herbarium Marleen Smulders, Best.

In de zuidoever zitten enige putjes met een drijftil. Op de drijftil staan onder andere Juncus bulbosus, J.effusis, Carex rostrata, Hydrocotyle vulgaris en veenmos.

Boven de hoogwaterlijn zijn nog aangetroffen: Blechnum spicant ,794/,294: A en Osmunda regalis ,782/,289: A.

In de rand van het ven zijn bomen en struiken gekapt. Dit materiaal ligt als een wal langs het pad langs de zuidkant.NAAM VENVoorste Goorven, eerste deel
DATUM+OPN.NR2005072802
OW-COORD,142,33
NZ-COORD,397,26
DEELGEBIEDOisterwijkse bossen
WAARNEMERSToon van der Schans, Wim van der Ven, John Bruinsma
WEERgoed
OPEN WATER & OEVER APARTja
DRIJFT.OF VERL.APARTnee


OPEN WATER 
LENGTEm50
BREEDTEm50
DIEP cm>100
KL.WA.bruin
HELDERHEIDmatig troebel
BOD.ZICHT nee
VLIES(bed)%0
pH4,5
EGV115
SAP MINcm5
SAP GEMcm10
SAP MAXcm20 of meer
MONSTERWIJZE geharkt langs de kant
DOOD HOUT veel
BED TOTAAL%5
BED HELOF%0
BED DRIJF%<1
BED SUBMERS%5
 
OEVERZONE 
DEFwaterhoogte
BREED MINm0,1
BREED GEMm0,3
BREED MAXm0,7
HOOGcm30
SAP MINcm0
SAP GEMcm5
SAP MAXcm10
SCHADUWveel
DOOD HOUTweinig
BED TOTAAL%5
BED MOS%2
wv VEMO%2
BED KRUID%3
BED STRUIK%0
BED BOOM%0WETNAAMOpen waterOeverzone 
Carex lasiocarpa <1,380/,225 D
Carex rostrata <1 
Hydrocotyle vulgaris 1 
Hypericum elodes <1enkele verspreide plukken
Juncus bulbosus51 
Juncus effusus <1 
Lysimachia vulgaris r 
Molinia caerulea r 
Nymphaea alba <1 
Potamogeton natans<1r 
Solanum dulcamara r 
Sphagnum denticulatum <1 
Sphagnum fallax 2 
Voor de indeling van het Goorven zie Hofman en Janssen 1986 of Bruinsma 1994 De peilschaal geeft 68 cm aan (op de onderste van de twee schalen)NAAM VENVoorste Goorven, grootste deel
DATUM+OPN.NR2005072703
OW-COORD,142,5
NZ-COORD,397,3
WAARNEMERSToon van der Schans, Wim van der Ven, John Bruinsma
WEERgoed
OPEN WATER & OEVER APARTja
DRIJFT.OF VERL.APARTnee


OPEN WATER 
LENGTEm400
BREEDTEm200
DIEP cm>100
KL.WA.Bruin
HELDERHEIDmatig troebel
BOD.ZICHT nee
VLIES(bed)%0
pH4,8
EGV120
SAP MINcm5
SAP GEMcm10
SAP MAXcm40?
MONSTERWIJZE Geharkt vanaf de oever. Drijfplanten over het hele ven gezien
DOOD HOUT matig
BED TOTAAL%2
BED HELOF%<1
BED DRIJF%<1
BED SUBMERS%2
 
OEVERZONE 
DEF waterhoogte
BREED MIN m0,1
BREED GEM m0,3
BREED MAX m0,7
HOOG cm30
SAP MINcm0
SAP GEMcm0
SAP MAXcm1
SCHADUWgeen
DOOD HOUTmatig
BED TOTAAL%60
BED MOS%10
wv VEMO%10
BED KRUID%50
BED STRUIK%<1
BED BOOM%0WETNAAMOpen waterOeverzone 
Agrostis canina <1 
Alisma plantago-aquaticar  
Betula pubescens r 
Bidens frondosa r 
Carex acutiformis <1 
Carex oederi s.oederi r,686/346 A
Carex rostrata<1<1 
Draadwier spec.r  
Drosera intermedia <1,711/,391 E; ,71/,36 E
Echinodorus repens<1<1,467/,386 D; ,56/,40 B; ,721/,392 C; ,64/,18 A; ,471/,386 B
Eleocharis multicaulis<14 
Eleocharis palustris pal.<1  
Eriophorum angustifolium r 
Glyceria fluitans r 
Hydrocotyle vulgaris 10 
Hypericum elodes 30,38/,22 A; ,46/,38 A
Juncus acutiflorus r 
Juncus bulbosus510 
Juncus effusus <1 
Lycopus europaeus r 
Lysimachia vulgaris r 
Molinia caerulea <1 
Myrica gale <1 
Nuphar lutea r 
Nymphaea alba<1  
Phragmites australis<1<1 
Potamogeton natans<1  
Potentilla palustris <1,322/,233 C; ,345/,303 C; ,601/,364 D; ,683/,340 B; ,597/,175;A ,348/,310 A
Schoenoplectus lacustris<1r 
Sphagnum denticulatum 8 
Sphagnum subnitens 2 
Voor de indeling van het Goorven zie Hofman en Janssen 1986
Peilschaal: NAP 8.00 m
We hebben alleen de noord- en oostoever gezien. We zijn langs de oever gelopen voor zover die toegankelijk was, dat is ruim de helft.
Er liggen geen andere soorten waterplanten in de drijfzone.NAAM VENMiddelste Goorven
DATUM+OPN.NR2005081101
OW-COORD152,87
NZ-COORD397,40
WAARNEMERSToon van der Schans, Wim van der Ven, John Bruinsma
WEERgoed
OPEN WATER & OEVER APART ja
DRIJFT.OF VERL.APARTnee


OPEN WATER 
LENGTEm400
BREEDTEm30
DIEP cm>1
KL.WA.Groen
HELDERHEIDhelder
BOD.ZICHT nee
VLIES(bed)%0
pH3,5
EGV35
SAP MINcm5
SAP GEMcm?
SAP MAXcm100?
MONSTERWIJZE langs de zuidoever gelopen en geharkt.
DOOD HOUT weinig
BED TOTAAL%2
BED HELOF%<1
BED DRIJF%2
BED SUBMERS%0
 
OEVERZONE 
DEF waterhoogte
BREED MINm0
BREED GEMm1
BREED MAXm5
HOOGcm20
SAP MINcm30
SAP GEMcm100
SAP MAXcm100
SCHADUWover-schaduwd
DOOD HOUTweinig
BED TOTAAL%100
BED MOS%80
wv VEMO%80
BED KRUID%20
BED STRUIK%70
BED BOOM%0WETNAAMOpen waterOeverzone
Alisma plantago-aquatica<1 
Betula pubescens 3
Callitriche platycarpa r
Carex curta <1
Carex pseudocyperus r
Carex rostrata1<1
Dryopteris carthusiana r
Dryopteris dilatata r
Juncus effusus 5
Lemna minor<1 
Lemna minuta<1 
Molinia caerulea 10
Myrica gale 60
Pinus sylvestris r
Salix cinerea 2
Sphagnum fimbriatum 10
Sphagnum palustre 1
Sphagnum fallax 2
Sphagnum squarrosum 60
De meeste bedekking van het water zit in de uiterste oosthoek. De noordrand is steil en overschaduwd door Gagel. De zuidrand is breder en 'dus' gevarieerder.
Het lijkt erop dat dit ven niet is aangepakt in de jaren '90. In elk geval lijkt de gagelbegroeiing erg op wat ik me herinner van het Goorven in 1992.


NAAM VENAchterste Goorven
DATUM+OPN.NR2005081102
OW-COORD,142,83
NZ-COORD,397,22
WAARNEMERSToon van der Schans, Wim van der Ven, John Bruinsma
WEERgoed
OPEN WATER & OEVER APARTja
DRIJFT.OF VERL.APARTnee


OPEN WATER 
LENGTEm400
BREEDTEm60
DIEP cm>100
KL.WA.kleurloos
HELDERHEIDhelder
BOD.ZICHT ja
VLIES(bed)%0
pH3,6-4,0
EGV 
SAP MINcm30
SAP GEMcm50
SAP MAXcm50?
MONSTERWIJZEgeharkt. Zie onder.
DOOD HOUT geen
BED TOTAAL%25
BED HELOF%<1
BED DRIJF%25
BED SUBMERS%0
 
OEVERZONE 
DEFwaterhoogte
BREED MINm0
BREED GEMm0
BREED MAXm3
HOOGcm10
SAP MINcm30
SAP GEMcm30
SAP MAXcm50
SCHADUWgeen
DOOD HOUTmatig
BED TOTAAL%100
BED MOS%70
wv VEMO%70
BED KRUID%30
BED STRUIK%60
BED BOOM%0WETNAAMOpen waterOeverzone 
Betula pubescens <1 
Carex curta <1 
Carex rostrata<11 
Drepanocladus fluitans r 
Drosera intermedia <1142,83/397,22 D
Drosera rotundifolia <1142,93/397,28 C; 142,83/397,22 E; 142,78/397,20 D; 143,026,/397,414 B; 142,83/397,22 A
Eleocharis multicaulis <1 
Erica tetralix <1 
Eriophorum angustifolium<1<1 
Hypericum elodes <1142,82/397,20 D
Juncus bulbosus<1<1 
Juncus effusus <1 
Molinia caerulea<130 
Myrica gale 60 
Nymphaea alba25  
Phragmites australis<1<1 
Pinus sylvestris r 
Polytrichum commune <1 
Rhynchospora alba <1142,95/397,29 C; 142,93/397,28 B; 142,90/397,26 C; 142,83/397,22 C; 142,78/397,20 C
Sphagnum cuspidatum 40 
Sphagnum denticulatum 20 
Sphagnum fimbriatum 10 
Sphagnum fallax <1 
Er liggen veel omgezaagde dode bomen op de oever. Daardoor is de waterkant slecht bereikbaar. We hebben veel insteken gemaakt, maar de oever niet overal gezien.
Verzameld: Drosera kruising?


NAAM VENWitven
DATUM+OPN.NR2005081103
OW-COORD,142,6
NZ-COORD,397,5
WAARNEMERSToon van der Schans, Wim van der Ven, John Bruinsma
WEERgoed
OPEN WATER & OEVER APARTja
DRIJFT.OF VERL.APARTnee


OPEN WATER 
LENGTEm500
BREEDTEm60
DIEP cm>100
KL.WA.kleurloos
HELDERHEIDhelder
BOD.ZICHT ja
VLIES(bed)%0
pH4,8
EGV90
SAP MINcm10
SAP GEMcm20?
SAP MAXcm20?
MONSTERWIJZEgeharkt, de zuidoever niet bezocht.
DOOD HOUT weinig
BED TOTAAL%50
BED HELOF%<1
BED DRIJF%1
BED SUBMERS%50
 
 
OEVERZONE 
DEF waterhoogte
BREED MINm0
BREED GEMm0,1
BREED MAXm1
HOOGcm40
SAP MINcm0
SAP GEMcm0
SAP MAXcm5
SCHADUWmatig
DOOD HOUTgeen
BED TOTAAL%98
BED MOS%2
wv VEMO%2
BED KRUID%90
BED STRUIK%15
BED BOOM%0WETNAAMOpen waterOeverzone 
Alisma plantago-aquaticar  
Bidens connata <1 
Bidens frondosa <1 
Bidens tripartita <1 
Carex rostrata<1  
draadwier spec.15  
Drosera intermedia <1,701/,636 E
Dryopteris carthusiana <1 
Echinodorus repens<1<1,751/,636 C; ,89/,66 C
Eleocharis multicaulis<1<1 
Eleogiton fluitans r,540/,489 A; ,690/,637 A.
Hydrocotyle vulgaris<130 
Hypericum elodes<150,6/,5 G
Juncus bulbosus301 
Juncus effusus <1 
Luronium natansr ,691/,646 A
Lycopodiella inundata r, 701/,636 B
Lycopus europaeus r 
Lysimachia vulgaris r 
Molinia caerulea 1 
Myrica gale 5 
Nymphaea alba<1  
Phragmites australis<1  
Pinus sylvestris r 
Potamogeton natans1  
Salix cinerea r 
Schoenoplectus lacustris <1 
Sphagnum denticulatum <1 
Sphagnum fallax 1 
Typha latifolia<1  
Peilschaal 80 cm, bij 142,6/397,5.


NAAM VENVan Esscheven
DATUM+OPN.NR2005081104
OW-COORD,142,6
NZ-COORD,397,8
WAARNEMERSToon van der Schans, Wim van der Ven, John Bruinsma
WEERbruikbaar voor en na een bui
OPEN WATER & OEVER APARTja
DRIJFT.OF VERL.APARTnee; drijtillen zie onder


OPEN WATER 
LENGTEm600
BREEDTEm80
DIEP cm>100
KL.WA.kleurloos
HELDERHEIDhelder
BOD.ZICHT ja
VLIES(bed)%<1
pH5,4
EGV90
SAP MINcm10
SAP GEMcm30
SAP MAXcm30?
MONSTERWIJZEgeharkt. De hele oeverzone gezien.
DOOD HOUTveel
BED TOTAAL%20
BED HELOF%<1
BED DRIJF%<1
BED SUBMERS%10
 
OEVERZONE 
DEF waterhoogte
BREED MINm0
BREED GEMm0
BREED MAXm50
HOOGcm20
SAP MINcm0
SAP GEMcm0
SAP MAXcm20
SCHADUWmatig
DOOD HOUTweinig
BED TOTAAL%70
BED MOS 10%10
wv VEMO%10
BED KRUID%40
BED STRUIK%40
BED BOOM%0WETNAAMOpen waterOeverzone 
Agrostis stolonifera<1  
Bidens frondosa <1 
Carex curta <1 
Carex elata? <1 
Carex lasiocarpa <1142,996/398,005 C
Carex pseudocyperus <1 
Carex rostrata<1  
draadwier spec.20  
Echinodorus repens<1 142,54/397,78 C; 142,667/397,842 C
Eleocharis multicaulis<11 
Hydrocotyle vulgaris<15 
Hypericum elodes 5142,97/398,03 A
Iris pseudacorus r 
Juncus acutiflorus r 
Juncus bulbosus 2 
Luronium natans<1 142,63/397,78 A; 142,601/397778 A; 142,667/397,842 A
Lycopodiella inundata <1142,538/397,813 A
Lycopus europaeus r 
Lysimachia vulgaris r 
Lythrum salicaria r 
Molinia caerulea 35 
Nymphaea alba<1  
Osmunda regalis r142,601/397,778 B
Peucedanum palustre <1 
Phragmites australis<1<1 
Pilularia globulifera<1<1142,63/397,78 D; 142,48/397,76 B; 142,868/397,993 A; 142,965/398,078 B; 143,00/397,97 E; 143,06/397,97 D
Potentilla palustris<1<1142,93/397,89 C; 143,002/397,992 C
Schoenoplectus lacustris<1  
Solanum dulcamara r 
Sphagnum denticulatum 3 
De zuidrand is vanaf de verbindingsloot in het midden tot in de zuidwesthoek het breedst. Daar staat de meest gevarieerde begroeiing.
Vooral aan de noordkant ligt veel hout in het water.
Er is een eilandje van Pilularia globularis, waarschijnlijk een drijftil en ook drijvende Pilularia op draadwier.Excursieverslag Winkelsven-zuid
Bezoeken van jb aan het voormalig grasland ten zuiden van de dijk bij het Winkelsven, dat is oost-west van 146,341/395,350 (= perceelsloot) t/m 146,148/395,310; zuid-noord van de schrikdraad tot de dijkvoet.
Bezoekdata: 6-6 en 9-9-2005
Methode: Streeplijst en Bijzondere soortenlijst.
Op streeplijst: FLORON = de aantallen volgens de FLORON-schaal zoals die wordt toegepast op streeplijsten; PLAS p= bij het plasje, eventueel ook elders.
Bijzondere soorten-lijst zie na de streeplijst. Ook twee kranswieren in de poel.

NRSLFLORONPLASWETNAAMNEDNAAM
0019  Agrostis capillarisGewoon struisgras
0028 pAlisma plantago-aquaticaGrote waterweegbree
0036  Alnus glutinosaZwarte els
0066  Anthoxanthum odoratumGewoon reukgras
0139  Betula pubescensZachte berk
0140  Betula pendulaRuwe berk
0143 pBidens frondosaZwart tandzaad
0144 pBidens tripartitaVeerdelig tandzaad
0173  Calamagrostis canescensHennegras
0180 pCallitriche hamulataHaaksterrenkroos
01863 Calluna vulgarisStruikhei
0205  Cardamine pratensisPinksterbloem
0211  Carex acutaScherpe zegge
0212  Carex acutiformisMoeraszegge
0219  Carex curtaZompzegge
0220  Carex oederi subsp. oedocarpaGeelgroene zegge
0237  Carex elataStijve zegge
0254  Carex pseudocyperusHoge cyperzegge
0259  Carex ripariaOeverzegge
0267  Carex vesicariaBlaaszegge
0331  Cirsium arvenseAkkerdistel
03465pPotentilla palustrisWateraardbei
0426  Dryopteris carthusianaSmalle stekelvaren
0436 pEleocharis multicaulisVeelstengelige waterbies
0448 pEpilobium ciliatumBeklierde basterdwederik
04733 Erica tetralixGewone dophei
0490  Eupatorium cannabinumKoninginnenkruid
0530  Rhamnus frangulaSporkehout
0584 pGlyceria fluitansMannagras
0631  Holcus lanatusGestreepte witbol
0632  Holcus mollisGladde witbol
06382pHottonia palustrisWaterviolier
0641  Hydrocotyle vulgarisGewone waternavel
0644 pHypericum elodesMoerashertshooi
0665 pIris pseudacorusGele lis
0670  Juncus acutiflorusVeldrus
0680  Juncus effususPitrus
0723  Lemna minorKlein kroos
0759  Lonicera periclymenumWilde kamperfoelie
0780 pLycopus europaeusWolfspoot
07845 Lysimachia vulgarisGrote wederik
07852pLythrum salicariaGrote kattenstaart
0813 pMentha aquaticaWatermunt
0832  Molinia caeruleaPijpenstrootje
0841 pMyosotis laxa subsp. cespitosaZompvergeet-mij-nietje
0844 pMyosotis scorpioidesMoerasvergeet-mij-nietje
08495 Myrica galeWilde gagel
0868 pOenanthe aquaticaWatertorkruid
09081 Osmunda regalisKoningsvaren
0929 pPeucedanum palustreMelkeppe
0933  Phragmites australisRiet
0957  Poa palustrisMoerasbeemdgras
0959  Poa trivialisRuw beemdgras
0983  Populus tremulaRatelpopulier
0995 pPotamogeton natansDrijvend fonteinkruid
1008  Potentilla erectaTormentil
1020  Prunus serotinaAmerikaanse vogelkers
1037  Quercus roburZomereik
10483pRanunculus flammulaEgelboterbloem
1053 pRanunculus ololeucosWitte waterranonkel
1074 pRorippa amphibiaGele waterkers
1093  Rumex acetosaVeldzuring
1099  Rumex hydrolapathumWaterzuring
1101  Rumex obtusifoliusRidderzuring
1119  Salix cinereaGrauwe wilg
1124  Salix repensKruipwilg
1154 pEleogiton fluitansVlottende bies
1173  Scutellaria galericulataBlauw glidkruid
1227  Sorbus aucupariaWilde lijsterbes
1245  Stachys palustrisMoerasandoorn
1248  Stellaria gramineaGrasmuur
1254  Stellaria palustrisZeegroene muur
1318 pTypha latifoliaGrote lisdodde
1321  Urtica dioicaGrote brandnetel
1544  Agrostis caninaMoerasstruisgras
1593  Salix x multinervis 
1634  Rubus fruticosus s.l.Gewone braam
1852  Amelanchier lamarckiiAmerikaans krentenboompje
2343 pJuncus bulbosusKnolrus
2376  Galium palustreMoeraswalstro


Bijzondere soorten van het Winkelsven-zuid
kmhok: 146/395
nrsoortnaamx-coöry-coörtelwijzeaantaleigenaarIPIstatus
0644Hypericum elodes333932exxBnm3630
0644Hypericum elodes223918exxEnm3540
0644Hypericum elodes2593exxEnm3540
0908Osmunda regalis349925exxAnm9750
1254Stellaria palustris262937exxDnm3630
0346Potentilla palustris2392exxGnm3630
0346Potentilla palustris148910exxCnm3540
1053Ranunculus ololeucos225923exxCnm3540
0220Carex oederi oedocarpa337937exxAnm3630
1154Eleogiton fluitans229926exxBnm3540
1154Eleogiton fluitans241929exxAnm3540
0638Hottonia palustris231913exxCnm3540
Opmerking:
geen

Kranswieren in de poel
nrsoortnaamx-coöry-coörtelwijzeaantaleigenaarIPIstatus
2119Nitella translucens2394oppEnm3540
2197Chara globularis var.virg.2192oppBnm3540
2197Chara globularis var.virg.225942oppBnm3540Drasse laagte in het Banisveld
In het Banisveld bevindt zich bij 147,43/395,92 een ondiepe plas met meest Pilularia globulifera Daarnaast staat er ook enig Callitriche hamulata en Nitella translucens (FLORON-schaal opp A).

Aanvulling op het Excursieverslag 2004 naar het Winkelsven
Op 27 juni 2004 hebben enige leden van de Floristische Werkgroep een bezoek gebracht aan het Winkelsven. Daarover is gerapporteerd in John Bruinsma (2004) Verslag Excursie Floristische Werkgroep naar het Winkelsven, Kampina, 27 juni 2004. Floristische Werkgroep KNNV afdeling Eindhoven. Zonder twijfel hebben we daar Deschampsia setacea (Moerassmele) gemist. Deze soort komt voor op enige drasse plekken. In het excursieverslag zou de soortenlijst van het Winkelsven-west aan te vullen zijn met Deschampsia setacea <1%. Mogelijk staat de soort ook in toen gemaakte vegetatieopnames.

Adres van de auteur
Thorbeckelaan 24; 5694 CR Breugel; 0499-473384; jhpbruinsma@gmail.com
Terug naar Publicaties